Användarvillkor – Hologics hemsida

Denna hemsida (Hologic.se)(“Hemsida”) hanteras och tillhandahålls av Hologic Sweden AB, org. nr. 556845-4143 (“Hologic“).

1. Ditt godkännande av Hologics användarvillkor

Dessa användarvillkor, tillsammans med Hologics Integritetspolicy (gemensamt benämnda “Användarvillkor“), tillämpas när du besöker Hologics Hemsida (www.hologic.se) (”Hemsida”) och avser den information som finns tillgänglig på Hemsidan samt din användning av och tillgång till Hemsidan.

Hologic riktar enbart sina tjänster till andra företag varför Hemsidan och dess innehåll enbart är avsedd för företagskunder (B2B).

Genom att besöka Hologics Hemsida godkänner du dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar Användarvillkoren ber vi dig avstå från att besöka Hemsidan. Hologic har rätt att när som helst, efter eget tycke och utan att dessförinnan informera dig, 1) lägga till, ta bort eller ändra i dessa Användarvillkor, 2) övervaka och ta bort sidor, 3) stänga ner tillgänglighet till Hemsidan och 4) stänga ner hela eller delar av Hemsidan samt lägga till, ta bort eller ändra i innehållet på Hemsidan.

Du ansvarar för att kontinuerligt kontrollera innehållet i Användarvillkoren och hålla dig uppdaterad avseende eventuella ändringar. Användarvillkoren finns publicerade på Hologics Hemsida. Din fortsatta användning av Hemsidan efter eventuella ändringar i Användarvillkoren innebär att du accepterar ändringarna.

Förutsatt att du agerar i enlighet med dessa Användarvillkor erbjuder Hologic dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad rätt att besöka och ta del av Hologics Hemsida. Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Hologic avseende besök och annan användning av Hologics Hemsida. Om något villkor eller någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses olagligt, ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, ska giltigheten och verkställbarheten avseende de återstående villkoren och bestämmelserna fortsatt gälla och tillämpas.

Hologic förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget tycke och utan att dessförinnan informera om det, begränsa, vägra eller avsluta en användares åtkomst till hela eller delar av Hemsidan.

2. Behandling av personuppgifter

När du besöker Hemsidan kommer Hologic att behandla dina personuppgifter. Hologic behandlar enbart personuppgifter i enlighet med Hologics Integritetspolicy.

3. Ansvarsfriskrivningar

Hologic lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten avseende Hemsidan eller dess innehåll, tjänster, produkter eller andra funktioner. Hologic lämnar inga garantier att Hemsidan kommer att tillhandahållas felfritt, utan avbrott eller med andra störningar och defekter. Hologic åtar sig inte att korrigera eller på något sätt avhjälpa fel som kan förekomma på Hemsidan. Hologic har rätt att göra ändringar på Hemsidan och i dess innehåll utan att dessförinnan informera om det. Vidare kan Hologic inte garantera att det du laddar ner från Hemsidan är fritt från virus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer.

Hologic frånsäger sig alla garantier, uttryckliga och underförstådda, avseende korrekthet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hologic frånsäger sig även allt ansvar för tredje parts agerande, försummelser och hantering som är relaterade till, eller i samband med, din användning av Hemsidan och/eller någon av Hologics tjänster. Du är ensamt ansvarig för din användning av Hemsidan, Hologics tjänster och/eller de sidor som tillgängliggörs via länkar eller andra hänvisningar på Hemsidan. I det fall du är missnöjd med Hemsidan eller Hologics hantering av Hemsidan bör du sluta använda och/eller besöka den.

Hologic ansvarar inte för skador, inklusive men inte begränsat till, direkta och indirekta skador samt följdskador, förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter eller liknande som uppkommit på grund av användningen eller brist i användningen av Hemsidan och dess innehåll.

Under inga omständigheter kan Hologic eller någon tredje part som är involverad i att skapa, producera eller leverera information till Hemsidan hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador samt följdskador inklusive men inte begränsat till, förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter, avbrott i verksamhet, förlust av data, skador på programvara eller annat informationshanteringssystem, eller liknande uppkomna på grund av tillgång till eller användning av Hemsidan. Detta gäller även i de fall Hologic eller tredje part har informerats om risken för sådana skador samt i samband med eventuella anspråk som kan hänföras till användningen av Hemsidan, inklusive till följd av misstag, bristande tillförlitlighet och/eller fullständighet samt andra felaktigheter på Hemsidan, i programvaran eller i något annat som kan laddas ner från Hemsidan eller som kan kommas åt via länk på Hemsidan. Hologics ansvar är begränsat till den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag. Hologic har ingen skyldighet att hålla Hemsidan uppdaterad och/eller dess innehåll, tjänster, produkter eller annat material uppdaterat och kan inte hållas ansvarigt för sin oförmåga att genomföra någon uppdatering.

Om du klickar på de länkar som förekommer på Hemsidan kan det resultera i att du lämnar Hemsidan. Hologic är inte ansvarigt för innehållet på tredje parts hemsidor och gör inga utfästelser ifråga om innehållet eller riktigheten av innehållet på sådana tredje parts hemsidor. Hologic har ingen kontroll över de hemsidor dit länkarna leder och ansvarar inte för tillgänglighet eller underhåll av tredje parts hemsidor och kan inte heller gå i god för, stötta eller bära ansvar för dess innehåll, såsom reklam, tjänster, produkter eller annat du tar del av genom att klicka på en länk och därmed lämnar Hologics Hemsida. Dessa länkar och andra ”erbjudanden” på Hemsidan finns där endast för att underlätta för dig och ditt användande av Hemsidan och ska inte ses som att Hologic rekommenderar innehållet på tredje parts hemsidor eller uppmuntrar dig att besöka dessa hemsidor. Om du väljer att besöka tredje parts hemsidor sker det på egen risk.

Du är införstådd i och godtar att Hologic inte ger några utfästelser eller garantier för att programvara eller andra funktioner eller material, vare sig på Hemsidan eller på tredje parts hemsida, fungerar felfritt eller är fria från virus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Du ansvarar för att ha implementerat tillräckliga säkerhetsåtgärder och rutiner för att skicka och ta emot data samt för att kunna återställa förlorad data.

Detta är en offentlig hemsida. Du får inte publicera och/eller dela konfidentiell information på Hemsidan.

Hologic och andra bolag inom samma koncern samt partners, licensgivare, leverantörer och liknande samarbetsparter bär inget ansvar för avbrott eller försummelser som kan förekomma på Internet, i ditt nätverk eller hos underleverantörer eller andra leverantörer av datacenter, och garanterar inte att Hemsidan eller tillhörande tjänster som gör Hemsidan tillgänglig eller som möjliggör elektronisk kommunikation är fri från virus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer.

Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av Hemsidan sker helt och hållet på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuella skador på dina system eller enheter samt vid förlust av data.

4. Innehåll

All information, text, design, illustrationer, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, programvara, varumärken, knappsymboler, logotyper, bilder, videos och andra visuella objekt, ljud, musik och datorkod och annat innehåll från Hologic (tillsammans benämnt “Innehåll“), inklusive, men inte begränsat till struktur, urval, samordning, uttryck, “utseende och känsla” samt organisationen av detta Innehåll, som förekommer på Hemsidan ägs, kontrolleras och licensieras av eller från Hologic och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar och regler.

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor får ingen del av Hemsidan och dess Innehåll kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas ner, laddas upp, publiceras, visas, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive så kallad spegling) på annan dator, server, hemsida eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt bruk, utan föregående skriftligt medgivande från Hologic. Du får inte använda, exportera eller återexportera Innehållet eller någon kopia eller anpassning av Innehållet i strid med dessa Användarvillkor samt tillämplig lag eller förordning.

Varumärken, servicemärken, företagsnamn, varunamn, produkter och liknande (“Artiklar“) som förekommer på Hemsidan erhåller skydd i Amerikas förenta stater och internationellt. Du får inte använda dessa Artiklar utan föregående skriftligt medgivande från Hologic, utöver den användning som krävs för att identifiera företagets produkter. Identifieringen måste vara i ett lämpligt format och i enlighet med lokala lagar och regler. Hologic upprätthåller aktivt sina immateriella rättigheter i enlighet med tillämplig lag.

Du kan använda information om Hologics produkter och tjänster (inklusive artiklar, specifikationer och liknande material) som Hologic frivilligt gjort tillgänglig för nedladdning från Hemsidan, förutsatt att du (1) inte raderar något innehåll från ursprungsmaterialet när du kopierar materialet (2) använder sådan information enbart för personliga, icke-kommersiella ändamål och inte kopierar eller publicerar informationen på något datornätverk eller i media, (3) inte gör eventuella ändringar av sådan information och (4) inte gör ytterligare utfästelser eller garantier i förhållande till innehållet i materialet.

5. Användarinnehåll

Genom att du som användare bidrar med innehåll till Hemsidan (”Användarinnehåll”) utfäster du och garanterar att sådant innehåll är lämpligt, konstruktivt och relevant samt att det inte innehåller något som potentiellt är olagligt eller på annat sätt inte lämpar sig för publicering, inklusive, men utan begränsning till, material som (1) kan vara kränkande eller stötande både mot individer och verksamheter (2) kan orsaka olägenhet för individ eller verksamhet eller på annat sätt kan utgöra förtal, trakasseri eller annat otillåtet agerande, (3) kan kränka individers rättigheter (inklusive rättigheter som inbegriper rätten till integritet och publicitet), (4) är pornografiskt, obscent, profant, vulgärt, oanständigt eller hotfullt, (5) är kulturellt, etiskt eller på annat sätt stötande, eller (6) föreslår eller uppmuntrar olagligt agerande.

Du åtar dig att, med rimlig ansträngning, söka igenom och ta bort virus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer innan du publicerar och delar Användarinnehåll på Hemsidan. Du garanterar att du inte kommer att överföra kedjebrev, pyramidspel, undersökningar eller uppmaningar till eller via Hemsidan. Vidare garanterar du att du inte kommer förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identiteter eller dölja ursprunget till Användarinnehåll. Du utfäster och garanterar att du inte kommer att orsaka störningar eller skada Hemsidan och/eller våra servrar, nätverk eller liknande funktioner eller tjänster och att inte heller vidta några som helst åtgärder som potentiellt skulle kunna medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Hologics infrastruktur.

Du garanterar och förbinder dig till att det Användarinnehåll som du publicerar eller delar på Hemsidan inte kränker någon tredje parts äganderätt, inklusive, men utan begränsning till, upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt eller tystnadsplikt.

Du bekräftar och samtycker till att dina idéer, inlagor och/eller diskussioner samt annat Användarinnehåll, kan användas av annan part utan ersättning eller tillskrivning. Du utfäster och garanterar att inte publicera eller dela information som är skyddat av någon immateriell rättighet. Du beviljar härmed Hologic och andra bolag inom samma koncern samt partners, licensgivare och liknande samarbetsparter en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtbar, underlicensierbar licens att använda, reproducera, anpassa, distribuera, dela och publicera Användarinnehåll. Du samtycker till att Hologic och andra bolag inom samma koncern samt partners, licensgivare och liknande samarbetsparter använder samtlig information du publicerat eller delat på Hologics Hemsida vid marknadsföring och allmänt PR-material, både internt och externt i exempelvis media.

Du är ensamt ansvarig för det Användarinnehåll du publicerat eller delat på Hemsidan och bär själv ansvaret för eventuella konsekvenser publicering och delning kan leda till. Hologic får, men är inte skyldig att, granska och övervaka allt Användarinnehåll. Du bekräftar dock att det är omöjligt för oss att granska och övervaka allt Användarinnehåll du publicerar eller delar på Hemsidan. Utan begränsning ansvarar inte Hologic och andra bolag inom samma koncern samt partners, licensgivare, leverantörer och liknande samarbetsparter för riktigheten, fullständigheten och kvaliteten av Användarinnehållet.

Hologic garanterar inte sanningshalten, exaktheten eller tillförlitligheten i något Användarinnehåll och ställer sig inte heller bakom eller rekommenderar Användarinnehåll. Du är införstådd med att eventuell förlitan på riktigheten i Användarinnehåll sker på egen risk.

Hologic har en ensamrätt att när som helst och utan föregående meddelande samt efter eget gottfinnande, redigera och/eller radera Användarinnehåll som är stötande, olämpligt eller på annat sätt i strid med dessa Användarvillkor. Om du som användare anser att visst Användarinnehåll är stötande, olämpligt eller i övrigt strider mot dessa Användarvillkor eller tillämplig lag, uppmanar vi dig att omedelbart kontakta Hologic. Efter att ha mottagit en sådan anmälan kommer vi att vidta de åtgärder vi anser är nödvändiga. Eftersom detta är en manuell process kan Hologic inte alltid ta bort eller redigera Användarinnehåll direkt utan kommer vidta eventuella åtgärder inom, vad som enligt Hologic är att anse som, rimlig tid. Vi förbehåller oss även rätten att inte vidta några åtgärder.

6. Begränsningar avseende korrekthet och exakthet

Hemsidan utvecklades som en tjänst av Hologic för att ge allmän information om Hologics produkter och tjänster. Informationen presumeras vara korrekt vid den tidpunkt då den dokumenterades, skapades eller på annat sätt sammanställdes. Som med all information, kan den bli inaktuell, inkorrekt och obsolet med tiden. Hemsidan kan innehålla felaktigheter eller typografiska misstag. Informationen som gjorts tillgänglig på Hemsidan kan vara föremål för uppdatering, ändring, radering eller liknande utan föregående meddelande. De produkter och tjänster som beskrivs på Hemsidan kan även de vara föremål för förbättring eller förändring utan föregående meddelande. Det är alltid viktigt att förlita sig på råd från en kunnig professionell, och inte enbart på information som finns tillgänglig på Hologics Hemsida. Ingenting i Hologics presentationer, instruktioner eller annan information bör tolkas som medicinsk-, juridisk-, finansiell- eller annan rådgivning. Informationen på Hemsidan är inte avsedd att ersätta sådana råd. Hologic stöder inte någon specifik kirurgisk teknik eller behandlingsmetod. Det är varje sjukvårdspersonals eget ansvar att, baserat på sin egen medicinska bedömning, avgöra vilken vård eller kirurgisk teknik som bör erbjudas patienter. Individer rekommenderas att konsultera sin sjukvårdspersonal för fullständig information om potentiella biverkningar i samband med användning av den medicinska teknik som diskuteras på Hemsidan. Hologic kommer att, med rimliga ansträngningar, tillse att Hemsidan innehåller korrekt och aktuell information men lämnar inga garantier eller utfästelser om dess riktighet. Som användare är du medveten om och godkänner att tillgång till och användning av Hemsidan helt sker på egen risk.

7. Framåtriktade uttalanden

Från tid till annan kan Hologic eller dess representanter ha gjort, eller kan komma att göra, framåtblickande uttalanden, både muntligen och skriftligen. Dessa framåtriktade uttalanden kan ingå i pressmeddelanden eller andra uttalanden såsom muntlig uttalande av en auktoriserad representant från Hologic till olika tillsynsmyndigheter. Uttalanden såsom “trend”, “förväntas”, “kommer att växa”, “kommer att vara”, “skulle”, “sannolikt resultat”, “förutsett”, “pågående”, “uppskattad”, “prognos”, “planerad”, “kan”, “antas”, “tror”, “anser”, “utvärderas”, “beredskap” eller liknande uttryck är avsedda att identifiera “framåtblickande” uttalanden”.Hologic strävar efter att säkerställa att sådana uttalanden åtföljs av meningsfullt varnande informationstexter för att maximera det skydd som lagen ger. Följaktligen är dessa uttalanden kvalificerade i sin helhet genom hänvisning till, och vid åtföljande av, en diskussion om viktiga faktorer som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från sådana framåtblickande uttalanden. Investerare bör vidare vara medvetna om faktorer som kan påverka Hologics verksamhet eller finansiella ställning och/eller resultat. Hologics senaste årsredovisning (så kallat 10-K formulär eller motsvarande), som finns tillgängligt och kan erhållas från Hologic på begäran, hänvisar också till ytterligare faktorer som kan påverka Hologics verksamhet eller finansiella ställning eller resultat. Dessutom verkar Hologic i en snabbt föränderlig och mycket konkurrensutsatt miljö. Nya risker kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för Hologic att förutse alla riskfaktorer eller systematiskt identifiera eller bedöma dessa faktorers inverkan på Hologic eller i vilken utsträckning någon faktor eller kombination av faktorer kan leda till att de faktiska resultaten väsentligen avviker från de som finns i ett framåtblickande uttalande. Framåtblickande uttalanden ska därför inte ses såsom förutsägelser, garantier eller utfästelser om faktiska resultat.

8. Innehåll och tredje parts innehåll

Hologic är inte ansvarigt för innehållet på tredje parts hemsidor och gör inga utfästelser ifråga om innehållet eller riktigheten i innehållet på sådana tredje parts hemsidor. Om du bestämmer dig för att besöka en tredje parts hemsida, sker det på egen risk.

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från eller via Hemsidan är licensierad enligt villkoren för tillämpliga licensavtal. Med förbehåll för villkoren i tillämpliga licensavtal görs programvaran enbart tillgänglig för användning av slutanvändare. Annan kopiering, reproduktion eller omfördelning av programvaran är uttryckligen förbjuden. Eventuella garantier som rör programvara gäller endast enligt de villkor som anges i det tillämpliga licensavtalet. Hologic frånsäger sig härmed uttryckligen alla andra utfästelser eller garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång med avseende på programvaran.

9. Äganderätten på Hemsidan

Hemsidan är offentlig varpå all information som publiceras eller delas via Hemsidan är att betraktas som icke-konfidentiell. Du bekräftar att publiceringen av uppfinning som del av Användarinnehåll utgör “publicering” av sådan uppfinning i enlighet med tillämpliga patentlagar.

Du bekräftar att samtligt Användarinnehåll som publiceras, delas och/eller hänvisas till på Hemsidan kan bli föremål för patentskydd, upphovsrättsskydd, varumärkesskydd och annat immaterialrättsligt skydd som innehas av Hologic och andra bolag inom samma koncern samt partners, licensgivare, leverantörer och liknande samarbetsparter eller tredje part. Om du tänker utnyttja idéer, förslag, lösningar eller något annat Användarinnehåll som publiceras, delats eller hänvisats till på Hemsidan är du ansvarig för att erhålla korrekta nyttjanderätter enligt tillämplig lag innan du vidtar några exploaterande åtgärder.

10. Vid ogiltigt eller ogenomförbart villkor

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer den att ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse som motsvarar innehållet i den ursprungliga bestämmelsen i största möjliga utsträckning och de återstående bestämmelserna ska fortsätta vara verksamma fullt ut.

11. Icke-avstående

Avstående från Hologic att genomdriva del av Användarvillkoren ska inte ses som ett avstående från resterande av Hologics rättigheter enligt dessa Användarvillkor med avseende på tidigare eller framtida ageranden eller händelser. Såsom undantag från dessa Användarvillkor ses aldrig Hologics mottagande av medel eller någon persons beroende av Hologics handlingar. För att ett undantag ska erhålla rättslig verkan krävs att det sker skriftligt samt undertecknat av ett auktoriserat ombud för Hologic.

12. Rubriker

Rubrikerna i Användarvillkoren utgör inte en del av Användarvillkoren och påverkar inte på något sätt innebörden eller tolkningen av dessa Användarvillkor. Rubrikerna är enbart till som ett hjälpmedel för läsaren.

13. Lagval

Vid tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor gäller svensk lag.

14. Jurisdiktion

Endast domstolarna vid Hologics säte är behöriga vid eventuella tvister mellan Hologic och användaren av webbplatsen i förhållande till dessa Användarvillkor.

Senaste uppdatering: 29 dec 2021

questions.call