Hologic Integritetspolicy

1. Allmänt

För Hologic Sweden AB, org.nr. 556845-4143 (“Hologic“) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som tar del av Hologics tjänster (”Tjänster”) och dig som besöker vår hemsida www.hologic.se (”Hemsidan”), inklusive dig som väljer att ta del av våra nyhetsutskick eller som annars kommer i kontakt med oss t ex genom att skicka oss e-post.

I vår roll som personuppgiftsansvarig tillser vi att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs och att vi endast behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

På Hologic behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och Hemsida på bästa möjliga sätt.

2.1 Syften för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

 • För att tillhandahålla, administrera och hantera Hologics Tjänster och Hemsida.
 • För att marknadsföra Hologics Tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer eller evenemang.
 • För att analysera, förbättra och utveckla Hologics Tjänster, Hemsida samt andra erbjudanden.
 • För att fullgöra Hologics rättsliga förpliktelser.
 • För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Hologics tillgångar.
 • För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se tabellerna nedan.

2.2 Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Annan information såsom information du delar med dig av i din korrespondens med oss.
 • Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade.
 • Information kopplad till sociala mediekonton, såsom profilbild, profilnamn samt annan information du väljer att tillhandahålla när du interagerar med oss på sociala medier.
 • Positioneringsdata, såsom information om din plats när du nyttjar våra Tjänster, t.ex. besöker vår Hemsida.

3. Detaljerad förteckning över Hologics behandling av personuppgifter inom ramen för denna policy

För att tillhandahålla, administrera och hantera Hologics Tjänster och Hemsida

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Annan information såsom information du delar med dig av i din korrespondens med oss.

Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade.

Enhetsinformation som IP-nummer.

Vad vi gör:

För att kunna tillhandahålla, administrera och hantera våra Tjänster och vår Hemsida så bra och smidigt som möjligt, kan vi komma att behandla dina personuppgifter exempelvis om du väljer att kontakta oss på Hologic. Vidare kan vi även komma att behandla uppgifter för att Hemsidan ska fungera på bästa sätt, bland annat genom att inhämta information från cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, se våra cookieinställningar på Hemsidan samt i avsnitt 6 i detta Integritetsmeddelande. 

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla, administrera och hantera våra Tjänster och Hemsida på det bästa och mest effektiva sättet, vilket vi anser väger tyngre än intresset för skyddet av dina personuppgifter. 

Lagringsperiod:

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och hantera Hologics Tjänster och Hemsida. Vi raderar exempelvis dina personuppgifter två (2) månader efter det att du valt att kontakta oss och ditt ärende sedan avslutats. Vi kan komma att behöva spara dina uppgifter längre baserat på en rättslig förpliktelse eller i händelse av en tvist. Se mer om dessa ändamål nedan. För information om hur länge vi sparar de personuppgifter vi behandlar vid användning av cookies, se våra cookieinställningar på Hemsidan samt i avsnitt 6 i detta Integritetsmeddelande. 

Att marknadsföra våra tjänster, t.ex. genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer och evenemang

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress,

Information kopplad till sociala mediekonton, såsom profilnamn och annan information du väljer att tillhandahålla när du interagerar med oss på sociala medier.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra våra Tjänster. Vi kan komma att behandla dina uppgifter bland annat för att kunna skicka ut nyhetsbrev eller annan information samt för att marknadsföra oss via sociala medier. Du kan enkelt när som helst välja bort att få dina uppgifter fortsatt behandlade för direktmarknadsföring genom att antingen använda ”opt-out”-funktionen i våra utskick eller genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna Integritetspolicy. 

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra Tjänster, vilket vi anser väger tyngre än ditt intresse för skyddet av dina personuppgifter.

Lagringsperiod:

Uppgifter som behandlas inom ramen för vår marknadsföring sparas under en period om två (2) år från det datum då vi samlade in dina uppgifter eller från det datum då du senast kom i kontakt med oss, beroende på vilket som inträffar senare. Du kan när som helst invända mot vår personuppgiftsbehandling inom ramen för direktmarknadsföring. Mer information om dina rättigheter finns i avsnitt 8 nedan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration hos oss, varpå du inte längre kommer erhålla några utskick från oss.

För att analysera, förbättra och utveckla våra Tjänster och Hemsida

Personuppgifter:

Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade.

Positioneringsdata, såsom information om din plats när du nyttjar våra Tjänster, t.ex. besöker vår Hemsida.

Enhetsinformation som IP-nummer.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter när vi utför analyser för att förbättra, utveckla, underhålla och hantera våra Tjänster och vår Hemsida. För detta ändamål använder vi även tredjepartsverktyg för att samla in aggregerad data om besökare på vår Hemsida. För mer information om vår användning av cookies, se våra cookieinställningar på Hemsidan samt i avsnitt 6 i detta Integritetsmeddelande.

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att analysera, förbättra och utveckla våra Tjänster och Hemsida, vilket vi anser väger tyngre än ditt intresse för skyddet av dina personuppgifter.

Lagringsperiod:

Se våra cookieinställningar på Hemsidan samt i avsnitt 6 i detta Integritetsmeddelande för information om hur länge vi sparar personuppgifter vi behandlar i och med användning av cookies för det här syftet.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter:

Samtliga kategorier personuppgifter som anges i avsnitt 2.2 ovan.

Vad vi gör:

Hologic kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser-

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning.

Lagringsperiod:

Dina personuppgifter sparas enbart under den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Hologics tillgångar

Personuppgifter:

Samtliga kategorier personuppgifter som anges i avsnitt 2.2 ovan.

Vad vi gör:

Vid en eventuell fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning av Hologics tillgångar kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att möjliggöra sådan överföring. 

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att möjliggöra fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Hologics tillgångar, vilket vi anser väger tyngre än intresset för skyddet av dina personuppgifter.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Personuppgifter som överförs till en köpare eller annan efterträdare i händelse av fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla Hologics tillgångar kommer inte att fortsätta behandlas av Hologic efter en sådan överföring, om så inte krävs enligt tillämplig lag.

För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist

Personuppgifter:

Samtliga kategorier personuppgifter som anges i avsnitt 2.2 ovan.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, såsom för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Laglig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse då vi bedömer att vårt intresse av att skydda våra intressen i händelse av tvist väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifterna. 

Lagringsperiod:

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar om dig är främst den information du tillhandahållit genom att använda våra Tjänster eller genom att besöka vår Hemsida. Hologic använder även cookies och liknande teknik från vilken vi samlar in information för att förbättra och tillhandahålla våra Tjänster och vår Hemsida samt för att analysera användarstatistik. För mer information om hur vi inhämtar uppgifter från cookies, se våra cookieinställningar på Hemsidan samt i avsnitt 6 i detta Integritetsmeddelande.

5. Hur vi delar och lämnar ut dina personuppgifter

Hologic kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom IT-leverantörer och andra företag som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och vår Hemsida. När vi inhämtar information från tredjepartscookies kan vi komma att dela personuppgifter med dessa, se mer om hur vi behandlar personuppgifter när vi använder cookies i våra cookieinställningar på Hemsidan samt i avsnitt 6. Dina uppgifter kan även komma att delas med auktoriserade distributörer samt social media-plattformar. Vi kan i vissa fall även vara skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra tredje parter i samband med revisioner, domstolsförfaranden eller av liknande skäl. Slutligen kan vi behöva dela dina uppgifter såsom angivits ovan i händelse av fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Hologics tillgångar samt för att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

6. Cookies

Vi använder cookies och annan teknik (“cookies“) för att tillhandahålla våra tjänster, samla in information om ditt användarmönster för att kunna förbättra och anpassa din upplevelse, för att förstå beteendemönster samt för att allmänt kunna förbättra vår Hemsida, våra produkter och våra tjänster.

Cookies är en textfil eller annan lagringsteknik som lagras på din dator av din webbläsare. Dessa cookies behandlar viss specifik information om dig, till exempel information om din webbläsare, lokalisering eller IP-adress. Användning av Cookies gör vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Den rättsliga grunden för sådan behandling är art. 6 stycket. 1 lit. a) och f) GDPR. För mer information om de specifika Cookies vi använder, se våra cookieinställningar på Hemsidan.

Följande typer av cookies kan användas när du besöker Hemsidan:

Sociala medier integrerade på vår Hemsida genom länkad grafik

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, dotterbolag till Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Integritetsmeddelande:  https://www.facebook.com/policy.php

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Integritetsmeddelande:  https://twitter.com/privacy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Integritetsmeddelande:  https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, dotterbolag till LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Integritetsmeddelande:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Instagram är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

Integritetsmeddelande: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Analysverktyg

Användning av Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera Hemsidan, våra Tjänster och din upplevelse. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (till exempel hur mycket tid de spenderar på de olika sidorna, vilka länkar de väljer att klicka på samt vad användare generellt gör på Hemsidan samt vad de inte tycks gilla). Detta gör det möjligt för oss att bygga och underhålla vår Hemsida och våra Tjänster mot bakgrund av den användarfeedback vi får in. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och enheter, såsom IP-adress (endast insamlad och lagrad i anonymiserad form), skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk lokalisering (land) och språkval. Hotjar lagrar sedan informationen i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer att använda information för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare data om en enskild användare. För mer information om hur Hotjar behandlar personuppgifter, se Hotjars integritetsmeddelande genom att klicka på den här länken.

Du kan välja att inte tillåta Hotjar att skapa en användarprofil eller lagra data om ditt besök på vår Hemsida samt att neka tillåtelse till Hotjars användning av spårningscookies på andra hemsidor genom att följa denna opt-out-länk.

Användning av Google Analytics

Hologic använder Google Analytics, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som, genom användning av cookies, spårar och rapporterar hemsidetrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av Hemsidan och olika tjänster. Datan delas sedan inom Google till andra Google-tjänster. Google kan exempelvis använda den insamlade datan för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Varje gång du besöker vår Hemsida lagrar cookies information såsom åtkomsttid, plats för åtkomst, frekvensen av hemsidebesök samt den IP-adress du använde vid ditt besök.

Du kan konfigurera användningen av cookies genom att granska dina webbläsarinställningar, vanligtvis under avsnitten “Hjälp” eller “Alternativ”, för att ändra cookieinställningar. Notera dock att om du inaktiverar eller tar bort vissa cookies kan det resultera i att du eventuellt inte längre kommer kunna använda vissa funktioner på vår Hemsida. Du kan även välja att inte göra ditt hemsidebesök hos oss tillgängligt för Google Analytics genom att installera Google Analytics opt-out-tillägg. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om din besöksaktivitet. Besök Google Analytics Opt-out Browser Add-on för mer information om Googles användning av cookies samt för att utöva din rätt att välja om dessa cookies ska lagras under ditt hemsidebesök eller inte.

Mer information om Googles behandling av personuppgifter finns att tillgå här: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

7. Lagring av uppgifter

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in i enlighet med denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver dina personuppgifter tar vi bort uppgifterna från våra system, databaser och säkerhetskopior. För mer information om hur länge vi behåller dina uppgifter för de olika ändamålen, se tabellerna ovan.

8. Överföringar från tredje land

Hologic kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att dina personuppgifter skyddas och att överföringen sker i enlighet med tillämplig lag.

När vi genomför en överföring till ett land som saknar ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen kommer vi att använda någon annan lämplig överföringsmekanism som rättslig grund för överföringen, såsom standardavtalsklausuler (SCC) som utfärdats av Europeiska kommissionen. För att du effektivt ska kunna utöva dina rättigheter enligt SCC:erna har du bland annat en rätt att få en kopia av SCC:erna samt att bli underrättad om mottagarnas identitet.

9. Dina rättigheter

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

Vi är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi inte har möjlighet att företa den åtgärd du begärt inom en månad kommer vi att informera dig om anledningen till fördröjningen och om din rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten samt att söka rättsmedel.

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en skälig administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
 • Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:
  • personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
  • vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
  • du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
  • vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt eller
  • vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller om det är nödvändigt av något annat starkt vägande skäl.

 • Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter.
  Du har rätt att begära begränsning när:

  • du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
  • användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
  • vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
  • du har invänt mot behandlingen, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 5 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 Din rätt att invända mot användning

Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

Vi är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi inte har möjlighet att företa den åtgärd du begärt inom en månad kommer vi att informera dig om anledningen till fördröjningen och om din rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten samt att söka rättsmedel.

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.4 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överfört dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.

9.5 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetskyddsmyndigheten, www.imy.se) om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

10. Förändringar av denna integritetspolicy

Hologic har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få information om ändringarna inom rimlig tid innan de börjar gälla.

11. Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på något av följande sätt:

E-postadress: nordicinq@hologic.com
Postadress: Hologic Sweden AB, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Sweden
Telefonnummer: 020 797 943

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 27 december 2021.

questions.call